Algemene voorwaarden Arjen Hartsema


Artikel 1 – Definities, In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

 1. Arjen Hartsema, gevestigd te Meerstad, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 93326157.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die wel of niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf dan wel een rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden verricht. 
 3. Cliënt: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een cursus, sessie of training van Arjen Hartsema, gericht op (maar niet uitsluitend) individuele coaching en training.
 4. Overeenkomst: de tussen Arjen Hartsema en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of verrichten van werkzaamheden door Arjen Hartsema in opdracht en voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en Overeenkomst tussen Arjen Hartsema en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken. 
 2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet. Opdrachtgever en opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. 

Artikel 3 – Offertes 

 1. Alle door Arjen Hartsema verstrekte offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn van algemene aard en vrijblijvend, tenzij door Arjen Hartsema uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
 2. Offertes en/of aanbiedingen van Arjen Hartsema zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij alle benodigde informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid verstrekt aan Arjen Hartsema. 
 3. Arjen Hartsema kan niet aan een offerte en/of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en/of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 4. Een samengestelde offerte en/of aanbieding verplicht Arjen Hartsema niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en/of aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. 
 5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
 6. Alle in offertes en prijsopgaven opgenomen bedragen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 4 – Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst tussen Arjen Hartsema en Opdrachtgever komt tot stand na ondertekening van een daartoe opgestelde overeenkomst door beide partijen. 
 2. Wijziging van de Overeenkomst kan alleen geschieden door schriftelijke bevestiging door Arjen Hartsema. 

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. De door Arjen Hartsema verleende dienstverlening is gericht op (maar niet uitsluitend) individuele coaching en training.
 2. Arjen Hartsema neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden c.q. diensten de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht. 
 3. Arjen Hartsema neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de Overeenkomst. 
 4. Indien binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden en/of diensten een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Arjen Hartsema. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Arjen Hartsema schriftelijk in gebreke te stellen. 

Artikel 6 – Annuleren

 1. Een gepland begeleidingsgesprek kan tot 24 uur van tevoren schriftelijk worden geannuleerd. Onder schriftelijk wordt ook per e-mail verstaan. 
 2. Bij niet (tijdig) annuleren van het begeleidingsgesprek is Arjen Hartsema gerechtigd de gereserveerde tijd en/of het (gebruikelijke) tarief voor de afgesproken cursus, training, sessie of adviesgesprek bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever en/of cliënt zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Arjen Hartsema die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. 

Artikel 8 – Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende, niet-voorziene oorzaken waarop Arjen Hartsema geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder valt ziekte van de eigenaar van Arjen Hartsema. 
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Arjen Hartsema opgeschort. 
 3. Indien Arjen Hartsema door overmacht wordt verhinderd om de overeenkomst te voltooien kan zij, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst opzeggen, beëindigen en/of ontbinden. 
 4. De Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan Arjen Hartsema voor reeds geleverde diensten verschuldigde vergoedingen voldoen aan Arjen Hartsema. 

Artikel 9 – Ontbindings- en/of opschortingsbevoegdheid 

 1. Arjen Hartsema is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien: 
  a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Arjen Hartsema goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten; 
  b. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 
  c. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven. 
 2. Arjen Hartsema is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Arjen Hartsema kan worden gevergd. 
 3. Indien Arjen Hartsema overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
  1. Indien Arjen Hartsema overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Arjen Hartsema op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 4. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Arjen Hartsema de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Arjen Hartsema te vergoeden. 
 5. Arjen Hartsema kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Arjen Hartsema de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Arjen Hartsema gevolg wordt gegeven, is Arjen Hartsema gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet. 
 6. Onder het recht van opschorting aan de zijde van Arjen Hartsema wordt in ieder geval verstaan de afgifte van bescheiden of andere zaken aan de Opdrachtgever of derden. 

Artikel 10 – Betalingsvoorwaarden 

 1. Betaling geschiedt aan het einde van een sessie of binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Arjen Hartsema aan te geven wijze en in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 3. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt. 
 4. Arjen Hartsema kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Arjen Hartsema kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en (buiten)gerechtelijke kosten worden voldaan. 
 5. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames betreffende de hoogte van de factuur voor Opdrachtgever. 
 6. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Arjen Hartsema verschuldigde. 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid 

 1. Arjen Hartsema is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Arjen Hartsema is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
 2. Arjen Hartsema is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit een bij cliënt aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand. 
 3. Indien Arjen Hartsema aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Arjen Hartsema beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. 
 4. De aansprakelijkheid van Arjen Hartsema is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. 
 5. Arjen Hartsema is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Arjen Hartsema is dus nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Arjen Hartsema aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Arjen Hartsema toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Arjen Hartsema. 

Artikel 12 – Geheimhouding 

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 2. Indien Arjen Hartsema op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Arjen Hartsema zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Arjen Hartsema niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

Artikel 13 – Vrijwaring derden 

 1. Opdrachtgever vrijwaart Arjen Hartsema voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Arjen Hartsema toerekenbaar is. 
 2. Opdrachtgever is gehouden om Arjen Hartsema zowel in als buiten rechte bij te staan indien Arjen Hartsema wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Arjen Hartsema, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Arjen Hartsema en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

Artikel 14 – Eigendom 

 1. De door Arjen Hartsema uitgebrachte adviezen evenals het aangeboden werk en/of trainingsmateriaal of anderszins zijn uitsluitend bestemd voor cliënt zelf en, onder voorbehoud van toestemming van de cliënt, tevens bestemd voor inzage door Opdrachtgever. 
 2. Arjen Hartsema behoudt te allen tijde alle (auteurs)rechten voor op de door haar uitgebrachte adviezen evenals het aangeboden werk- en/of trainingsmateriaal of anderszins, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of als na verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht. 
 3. Voor geheel of gedeeltelijke bekendmaking of ter beschikkingstelling van uitgebrachte adviezen, werk en/of trainingsmateriaal of anderszins aan anderen dan Opdrachtgever en cliënt is voorafgaande schriftelijke toestemming van Arjen Hartsema nodig. 
 4. Opdrachtgever vrijwaart Arjen Hartsema voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van anderen. 

Artikel 15 – Toepasselijk recht 

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Arjen Hartsema en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht.

Privacy Statement

Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk verwerken wij uw persoonsgegevens.  Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze  privacyverklaring opgesteld.  

Contactgegevens  
De persoonsgegevens worden verwerkt door:  
Arjen Hartsema
Ingeschreven bij KvK Groningen met KvK nummer 93326157

Verkrijgen van persoonsgegevens 
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via  email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.  

Persoonsgegevens  
Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:  
NAW-gegevens  
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers  
Geboortedatum  
Geslacht  
Competenties en interessegebieden  
Gespreksverslagen 
Inhoud van communicatie 
IP-adres  

Doeleinden  
Wij verwerken deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 
Het onderhouden van contact;  
Het bieden van een persoonlijk begeleidingstraject;  
Een goede en efficiënte dienstverlening;  
Beheer van het cliëntenbestand;  
Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;  
Verbetering van de dienstverlening;  
Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de  verbetering van de dienstverlening;  
Facturering; 
Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;  
Marketing;  
Nakoming van wettelijke verplichtingen;  
Het voeren van geschillen. 

Waarop is de verwerking gebaseerd 
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het begeleidingstraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om  te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis  van het fiscaal recht. Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde  gerechtvaardigde belangen:  
De verbetering van haar diensten;  
De bescherming van haar financiële belangen;  
Beveiliging en het beheer van haar systemen;  
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk  worden gevraagd.  

Verstrekking aan derden 
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT leveranciers of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het  kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.  
Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER  
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider die gevestigd is in de Verenigde Staten. Daarvoor zijn [concrete waarborgen op grond van de wet] getroffen.  
Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.  
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan  wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.  

Hoe wij uw gegevens beveiligen 
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of  onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. 

Cookies 
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.  

Uw rechten 
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan  te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.  

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere  persoonlijke omstandigheden.  

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@arjenhartsema.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Wijzigingen privacyverklaring 
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de  website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24/04/2024.